Dàn đặc biệt chơi ngày

 

Điều kiện để chơi dàn đặc biệt: 

Dàn đặc biệt chơi  ngày chỉ áp dụng với khách hàng chơi đặc biệt với giá được cắt phế từ 25% (Chơi 100k chỉ phải trả 75k) trở lên hoặc chơi đặc biệt 1 ăn 90 trở lên. Nếu giá của bạn không đáp ứng yêu cầu ở trên thì không cần tham khảo tiếp phương pháp này. 

Phương pháp chơi:

Dàn chơi từ 50 - đến 60 số đánh cố định hàng ngày, trung bình với số vốn 10tr cho phép trượt 1 tháng 9 ngày, không trượt quá 3 ngày liền tiếp. trung bình thu lãi 4-5tr 1 tháng.

 

Dàn dặc biệt ngày 23/04/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 23/04/18 dàn 60 số

Áp dụng với vốn 10tr:  chạm 3,4,5, 9  bỏ kép

03,30,13,31,23,32,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,04,40,14,41,24,42,54,45,64

46,74,47,84,48,94,49,05,50,15,51,25,52,65,56,75,57,85,58,95,59,09,90,19,91,29,92,69,96,79,97,89,98

( Ăn 69)

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Hiện tại hệ thống thẻ cào đang dừng hoạt động để gia hạn thành viên vip các bạn liên hệ: call, Sms, Zalo: 0986.1771.32 để được hỗ trợ.

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

Dàn dặc biệt ngày 20/04/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 20/04/18 dàn 60 số

Áp dụng với vốn 10tr:  chạm 1,3,4,9  bỏ kép

01,10,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,03,30,23,32,43,34,53

35,63,36,73,37,83,38,93,39,04,40,24,42,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,09,90,29,92,59,95,69,96,79,97,89,98

( Ăn 61)

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Hiện tại hệ thống thẻ cào đang dừng hoạt động để gia hạn thành viên vip các bạn liên hệ: call, Sms, Zalo: 0986.1771.32 để được hỗ trợ.

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

Dàn dặc biệt ngày 18/04/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 18/04/18 dàn 60 số

Áp dụng với vốn 10tr:  chạm 1,3,8,9  bỏ kép

01,10,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,03,30,23,32,43,34,53,35,63,36,73,37

83,38,93,39,08,80,28,82,48,84,58,85,68,86,78,87,98,89,09,90,29,92,49,94,59,95,69,96,79,97

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Hiện tại hệ thống thẻ cào đang dừng hoạt động để gia hạn thành viên vip các bạn liên hệ: call, Sms, Zalo: 0986.1771.32 để được hỗ trợ.

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

Dàn dặc biệt ngày 16/04/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 16/04/18 dàn 60 số

Áp dụng với vốn 10tr:  chạm 4,6,8,9  bỏ kép

04,40,14,41,24,42,34,43,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,06,60,16,61,26,62,36,63,56,65

76,67,86,68,96,69,08,80,18,81,28,82,38,83,58,85,78,87,98,89,09,90,19,91,29,92,39,93,59,95,79,97

( Ăn 46 )

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Hiện tại hệ thống thẻ cào đang dừng hoạt động để gia hạn thành viên vip các bạn liên hệ: call, Sms, Zalo: 0986.1771.32 để được hỗ trợ.

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

Dàn dặc biệt ngày 13/04/2018

 

 

Dàn dặc biệt ngày 13/04/18 dàn 60 số

Áp dụng với vốn 10tr:  chạm 2,3,7,9  bỏ kép

02,20,12,2,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,03,30,13,31,43,34,53,35,63,36,73,37

83,38,93,39,07,70,17,71,47,74,57,75,67,76,87,78,97,79,09,90,19,91,49,94,59,95,69,96,89,98

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Hiện tại hệ thống thẻ cào đang dừng hoạt động để gia hạn thành viên vip các bạn liên hệ: call, Sms, Zalo: 0986.1771.32 để được hỗ trợ.

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

Dàn dặc biệt ngày 12/04/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 12/04/18 dàn 60 số

Áp dụng với vốn 10tr:  chạm 1,4, 7,9  bỏ kép

01,10,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,04,40,24,42,34,43,54,45,64,46,74

47,84,48,94,49,07,70,27,72,37,73,57,75,67,76,87,78,97,79,09,90,29,92,39,93,59,95,69,96,89,98

( Ăn 18)

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Hiện tại hệ thống thẻ cào đang dừng hoạt động để gia hạn thành viên vip các bạn liên hệ: call, Sms, Zalo: 0986.1771.32 để được hỗ trợ.

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

Dàn dặc biệt ngày 11/04/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 11/04/18 dàn 60 số

Áp dụng với vốn 10tr:  chạm 1,4,5 7 bỏ kép

01,10,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,04,40,24,42,34,43,54,45,64,46,74,47,84

,48,94,49,05,50,25,52,35,53,65,56,75,57,85,58,95,59,07,70,27,72,37,73,67,7,87,78,97,79

 ( Ăn 65)

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Hiện tại hệ thống thẻ cào đang dừng hoạt động để gia hạn thành viên vip các bạn liên hệ: call, Sms, Zalo: 0986.1771.32 để được hỗ trợ.

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

Dàn dặc biệt ngày 09/04/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 09/04/18 dàn 60 số

Áp dụng với vốn 10tr:  chạm 1,2,4,5 bỏ kép

01,10,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,02,20,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27

82,28,92,29,04,40,34,43,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,05,50,35,5365,56,75,57,85,58,95,59

 ( Ăn 23)

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Hiện tại hệ thống thẻ cào đang dừng hoạt động để gia hạn thành viên vip các bạn liên hệ: call, Sms, Zalo: 0986.1771.32 để được hỗ trợ.

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

Dàn dặc biệt ngày 05/04/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 05/04/18 dàn 60 số

Áp dụng với vốn 10tr:  chạm 0,3,5,7 bỏ kép

10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,13,31,23,32,43,34,53,35,63,36,73,37

83,38,93,39,15,51,25,52,45,54,65,56,75,57,85,58,95,59,17,71,27,72,47,74,67,76,87,78,97,79

 

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Hiện tại hệ thống thẻ cào đang dừng hoạt động để gia hạn thành viên vip các bạn liên hệ: call, Sms, Zalo: 0986.1771.32 để được hỗ trợ.

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

Dàn dặc biệt ngày 06/04/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 06/04/18 dàn 60 số

Áp dụng với vốn 10tr:  chạm 0,3,5,7 bỏ kép

10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,13,31,23,32,43,34,53,35,63,36,73,37

83,38,93,39,15,51,25,52,45,54,65,56,75,57,85,58,95,59,17,71,27,72,47,74,67,76,87,78,97,79

 ( Ăn 09)

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Hiện tại hệ thống thẻ cào đang dừng hoạt động để gia hạn thành viên vip các bạn liên hệ: call, Sms, Zalo: 0986.1771.32 để được hỗ trợ.

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo