Dàn đặc biệt chơi ngày

 

Điều kiện để chơi dàn đặc biệt: 

Dàn đặc biệt chơi  ngày chỉ áp dụng với khách hàng chơi đặc biệt với giá được cắt phế từ 25% (Chơi 100k chỉ phải trả 75k) trở lên hoặc chơi đặc biệt 1 ăn 90 trở lên. Nếu giá của bạn không đáp ứng yêu cầu ở trên thì không cần tham khảo tiếp phương pháp này. 

Phương pháp chơi:

Dàn chơi từ 50 - đến 60 số đánh cố định hàng ngày, trung bình với số vốn 10tr cho phép trượt 1 tháng 9 ngày, không trượt quá 3 ngày liền tiếp. trung bình thu lãi 4-5tr 1 tháng.

 

Dàn dặc biệt ngày 24/01/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 24/01/18 dàn 60 số

Áp dụng với vốn 10tr: dàn x 50k chạm 2,4,5,8 bỏ kép

02,20,12,21,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,04,40,14,41,34,43,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49

05,50,15,51,35,53,65,56,75,57,85,58,95,59,08,80,18,81,38,83,68,86,78,87,98,89

( Ăn 57)

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

 

Dàn dặc biệt ngày 22/01/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 22/01/18 dàn 60 số

Áp dụng với vốn 10tr: dàn x 50k chạm 4,5,8,9 bỏ kép

04,40,14,41,24,42,34,43,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,05,50,15,51,25,52,35,53,65,56

75,57,85,58,95,59,08,80,18,81,28,82,38,83,68,86,78,87,98,89,09,90,19,91,29,92,39,93,69,96,79,97

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

 

Dàn dặc biệt ngày 21/01/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 21/01/18 dàn 60 số

Áp dụng với vốn 10tr: dàn x 50k chạm 4,5,7,9 bỏ kép

04,40,14,41,24,42,34,43,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,05,50,15,51,25,52,35,53,65,56

75,57,85,58,95,59,07,70,17,71,27,72,37,73,67,76,87,78,97,79,09,90,19,91,29,92,39,93,69,96,89,98

( Ăn 39)

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

 

Dàn dặc biệt ngày 18/01/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 18/01/18 dàn 60 số

Áp dụng với vốn 10tr: dàn x 50k

02,20,12,21,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,03,30,13,31,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,05,50,15,51,45,54,65,56,75,57,85,58,95,59,08,80,18,81,48,84,68,86,78,87,98,89

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

 

Dàn dặc biệt ngày 19/01/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 19/01/18 dàn 60 số

Áp dụng với vốn 10tr: dàn x 50k chạm 2,3,4,7 bỏ kép

02,20,12,21,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,03,30,13,31,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39

04,40,14,41,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,07,70,17,71,57,75,67,76,87,78,97,79

( Ăn 21)

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

 

Dàn dặc biệt ngày 17/01/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 17/01/18 dàn 60 số

Áp dụng với vốn 10tr: dàn x 50k

Dàn số cham 0,2,3,4 loại   kép  :

10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,12,21,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,13,31,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,14,41,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49

( Ăn 09)

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

 

Dàn dặc biệt ngày 16/01/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 16/01/18 dàn 60 số

Áp dụng với vốn 10tr: dàn x 50k

Dàn số cham 0.3.4,6 loại   kép  :

10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,13,31,23,32,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,14,41,24,42,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,16,61,26,62,56,65,76,67,86,68,96,69

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

 

Dàn dặc biệt ngày 15/01/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 15/01/18 dàn 60 số

Áp dụng với vốn 10tr: dàn x 50k

Dàn số cham 0.3.5.8 loại   kép  :

10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,15,51,25,52,35,53,45,54,65,56,75,57,85,58,95,59,13,31,23,32,43,34,63,36,73,37,83,38,93,39,18,81,28,82,48,84,68,86,78,87,98,89

( Ăn 98)

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

 

Dàn dặc biệt ngày 13/01/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 13/01/18 dàn 60 số

Áp dụng với vốn 10tr: dàn x 50k

Dàn số cham 1,2,6,8 loại tổng  kép  :

01,10,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,02,20,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,06,60,36,63,46,64,56,65,76,67,86,68,96,69,08,80,38,83,48,84,58,85,78,87,98,89

( Ăn chạm 6)

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

 

Dàn dặc biệt ngày 12/01/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 12/01/18 dàn 54 số

Áp dụng với vốn 10tr: dàn x 50k

Dàn số cham 1,3,6,7 loại tổng 8 và kép  :

01,10,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,81,18,91,19,03,30,23,32,43,34,63,36,73,37,83,38,93,39,06,60,46,64,56,65,76,67,86,68,96,69,07,70,27,72,47,74,57,75,87,78,97,79

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo