Dàn đặc biệt chơi ngày

 

Điều kiện để chơi dàn đặc biệt: 

Dàn đặc biệt chơi  ngày chỉ áp dụng với khách hàng chơi đặc biệt với giá được cắt phế từ 25% (Chơi 100k chỉ phải trả 75k) trở lên hoặc chơi đặc biệt 1 ăn 90 trở lên. Nếu giá của bạn không đáp ứng yêu cầu ở trên thì không cần tham khảo tiếp phương pháp này. 

Phương pháp chơi:

Dàn chơi từ 50 - đến 60 số đánh cố định hàng ngày, trung bình với số vốn 10tr cho phép trượt 1 tháng 9 ngày, không trượt quá 3 ngày liền tiếp. trung bình thu lãi 4-5tr 1 tháng.

 

Dàn dặc biệt ngày 08/02/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 08/02/18 dàn 64 số

Áp dụng với vốn 10tr: dàn x 50k chạm 1,6,3,8

01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,06,60,26,62,36,63,46,64,56,65,66,

76,67,86,68,96,69,03,30,32,23,34,43,35,53,37,73,33,39,93,08,80,28,82,38,83,48,84,58,85,88,98,89

 

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

Dàn dặc biệt ngày 06/02/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 06/02/18 dàn 64 số

Áp dụng với vốn 10tr: dàn x 50k chạm 1,6,7,8

01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,06,60,26,62,36,63,46,64,56,65,66,

76,67,86,68,96,69,07,70,27,72,37,73,47,74,57,75,77,87,78,97,79,08,80,28,82,38,83,48,84,58,85,88,98,89

 

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

Dàn dặc biệt ngày 05/02/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 05/02/18 dàn 64 số

Áp dụng với vốn 10tr: dàn x 50k chạm 0,2,4,6

02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,07,70,17,71,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87

78,97,79,08,80,18,81,38,83,48,84,58,85,68,86,88,98,89,09,90,19,91,39,93,49,94,59,95,69,96,99

( Ăn 29)

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

Dàn dặc biệt ngày 03/02/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 03/02/18 dàn 64 số

Áp dụng với vốn 10tr: dàn x 50k chạm 0,2,4,6

00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29

14,41,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,16,61,36,63,56,65,66,76,67,86,68,96,69

( Ăn 01)

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

 

Dàn dặc biệt ngày 01/02/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 01/02/18 dàn 64 số

Áp dụng với vốn 10tr: dàn x 50k chạm 0,1,3,5

00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17

81,18,91,19,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,25,52,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59

( Ăn 51)

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

Dàn dặc biệt ngày 31/01/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 31/01/18 dàn 60 số

Áp dụng với vốn 10tr: dàn x 50k chạm 0,2,6,8 bỏ kép

10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,12,21,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27

82,28,92,29,16,61,36,63,46,64,56,65,76,67,86,68,96,69,18,81,38,83,48,84,58,85,78,87,98,89

 ( Ăn 48)

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

Dàn dặc biệt ngày 30/01/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 30/01/18 dàn 60 số

Áp dụng với vốn 10tr: dàn x 50k chạm 0,2,6,9 bỏ kép

010,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,12,21,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29

16,61,36,63,46,64,56,65,76,67,86,68,96,69,19,91,39,93,49,94,59,95,79,97,89,98

 ( Ăn 29)

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

Dàn dặc biệt ngày 29/01/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 29/01/18 dàn 60 số

Áp dụng với vốn 10tr: dàn x 50k chạm 2,7,8,9 bỏ kép

02,20,12,21,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,07,70,17,71,37,73,47,74,57,75,67,76,87,78,97,79,

08,80,18,81,38,83,48,84,58,85,68,86,98,89,09,90,19,91,39,93,49,94,59,95,69,96

( Ăn 47)

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

 

Dàn dặc biệt ngày 28/01/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 28/01/18 dàn 60 số

Áp dụng với vốn 10tr: dàn x 50k chạm 0,1,2,9 bỏ kép

010,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19

32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,39,93,49,94,59,95,69,96,79,97,89,98

( Ăn 51)

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo

 

Dàn dặc biệt ngày 25/01/2018

 

Dàn dặc biệt ngày 25/01/18 dàn 60 số

Áp dụng với vốn 10tr: dàn x 50k chạm 2,3,4,9 bỏ kép

02,20,12,21,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,03,30,13,31,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39

04,40,14,41,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,09,90,19,91,59,95,69,96,79,97,89,98

Chú ý: Khi gặp khó khăn trong việc đăng ký thành viên, hoặc nạp hệ thống báo lỗi thẻ các bạn vui lòng call, sms, zalo: 0986.1771.32  hoặc để lại tin nhắn trên fanpage của chúng tôi tại đây .

Tham khảo các phương pháp khác của website:

1Lotto cặp nuôi 3 ngày

2. lotto dàn nuôi

3. Dàn đặc biệt chơi ngày

4. Dàn đặc biệt nuôi tuần

5. Thống kê bạc nhớ.

6. Thông báo